Informatief

ALGEMENE INFORMATIE

Eerst-aanspreekbare pastor: A.Schothorst-Vos
Telefoon: 0513-419566
Mobiel: 06-19519135
B.g.g. s.v.p. het antwoordapparaat inspreken.
e-mail: pastorschothorst@dechristoffel.nl
.

Ons Secretariaat is gevestigd in het Mattheüshûs aan de Midstraat 110, 8501 AV Joure.
Geopend van dinsdag en woensdag  van 9.00 tot 11.30 uur.
Telefoon: 0513-412757
e-mail: mattheushus@dechristoffel.nl
Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat.

 

Zieken
Langdurig zieken of ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan:
Pastor Annie Schothorst , Tel.nr.: 0513-419566/06-19519135 of aan:
Marion Drijver. Tel.nr.: 0513-412172/06-44864213

De Kerk
Onze kerk dateert uit 1953, gewijd in de maand juli van dat jaar.  Het orgel dateert uit 1912 maar is in mei 2011 vervangen door een nieuw orgel in de westelijke zijbeuk. Dit orgel is gebouwd door de gebroeders Van Vulpen uit Utrecht. De toren van de kerk werd gebouwd in 1867, zij is blijven staan toen het eigenlijke kerkgebouw in 1952-1953 werd herbouwd.

Open Kerk
In de zomermaanden, op de zaterdagmiddagen, is onze kerk geopend voor bezichtiging. Openingstijden staan vermeld in het parochieblad

Kerkdiensten
H. Mattheüskerk: Voor precieze tijden en data van de diensten: zie parochieblad.
Kerkzaal “Theresiahuis”: woensdagavond 19.00 uur.
Kerkzaal “de Flecke”: vrijdagochtend” 10.30 uur

Bijzondere diensten
In ons vicariaat is in de tachtiger jaren afgesproken dat tijdens de weekends geen ‘bijzondere’ diensten gehouden kunnen worden, zoals huwelijksjubilea. De reden hiervan was en is het tekort aan voorgangers in tal van parochies. Wel is het mogelijk om zich voor de viering van een jubileum aan te sluiten bij de ‘gewone’ weekendvieringen, of doordeweeks een jubileumviering te houden. Hiervoor kunt u contact op nemen met:Pastor A. Schothorst-Vos  0513-419566 06-19519135 pastorschothorst@dechristoffel.nl

Doopsel
Twee keer in de maand is er gelegenheid om kinderen te laten dopen. Dit kan dan na de viering om ongeveer 11.30 uur. Bij nog een doopplechtigheid op dezelfde zondag is de aanvangstijd 13.30 uur. Het voorgesprek en de voorbereiding op de doopplechtigheid vinden plaats door individueel huisbezoek.  Meer informatie vindt u in de gele folder die achter in de kerk ligt of neemt u contact op met  Pastoor H. Nota, Tel.: 0513-431394.

Huwelijk
Aanstaande bruidsparen kunnen voor de huwelijksdatum contact opnemen met  pastor A.Schothorst-Vos, in verband met de voorbereiding en de vervulling van diverse administratieve verplichtingen.

Uitvaart
Het verlies van een naaste betekent vaak een lange tijd van rouw. In onze geloofsgemeenschap proberen wij veel aandacht en zorg te geven aan het laatste dat we voor een overledene kunnen doen; een plechtige uitvaartdienst. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor A. schothorst (zie hierboven) of het Mattheüshûs 0513-412757. U kunt desgewenst ook aan de uitvaartondernemer vragen die contacten voor u te leggen. Verder informatie over de uitvaartdiensten vindt u op de algemene startpagina van de parochie.

Ringleiding
Rondom de eerste negen banken, links vooraan in de kerk, is een zogeheten ‘ringleiding’ aangebracht, t.b.v.slechthorenden.

De kosters
Het kosterswerk wordt gedaan door een team van vrijwilligers. De werkzaamheden voor de reguliere kerkdiensten worden per toerbeurt verzorgd. De koster van dienst staat vermeld in het parochieblad

De Lectoren
Deze bestaat uit een aantal mensen dat zich beschikbaar stelt voor het uitspreken van lezingen en voorbeden en het aankondigen van de gezangen in de vieringen.

De Acolieten De groep acolieten is in vele diensten actief met dienstverlening bij de uitvoering van de liturgie. De acolieten worden begeleid door onze pastor. contactpersoon: Fam Ruiter

Toegang tot de kerk voor mindervaliden
Na de verbouwing in 2008 zijn de kerk en het Mattheüshûs goed toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen en rollators. Tevens beschikt het parochiecentrum over een invalidentoilet.

Hulpverlening
Eind 2009 is het initiatief genomen om een werkgroep reanimatie en 1e hulp bij calamiteiten in het leven te roepen. Deze groep heeft een reanimatiecursus gevolgd en geleerd een AED te bedienen. Een AED (automatische externe defibrillator) is een hulpmiddel bij reanimatie. Ook heeft deze groep een scholingsbijeenkomst bijgewoond over medische problemen die zich kunnen voordoen tijdens een viering. Tijdens elke viering zitten twee vrijwilligers in bank 53 (links achter in de kerk). Mochten zich incidenten voordoen dan kunt u hen waarschuwen. De AED hangt in het parochiecentrum naast de kamer van de parochiemedewerkster.

Hulp bij vervoer
Parochianen die slecht ter been zijn, maar toch graag eens voor een weekenddienst naar de kerk willen gaan, kunnen een beroep doen op de collectanten, die voor betreffende diensten in het parochieblad zijn ingeroosterd. Hun telefoonnummers staan erbij vermeld.

Collectanten
Een bekende verschijning tijdens vele kerkdiensten is natuurlijk “de collectant”. Vanaf de preekstoel en via het parochieblad wordt bekend gemaakt waarvoor de collectes zijn bestemd. In het parochieblad worden de opbrengsten van gehouden collectes gepubliceerd.  Een aantal van de collectanten is ook beschikbaar als chauffeur, zie hiervoor in het parochieblad. contactpersoon:  dhr. T. Kramer

Bloemengroep “Flora pro Deo”
Een aantal vrijwilligers verzorgt de bloemstukken in de kerk, aangepast aan de vieringen van het kerkelijk jaar. Ook voor een uitvaart of huwelijk is het mogelijk de bloemversieringen in de kerk te laten verzorgen. contactpersoon: mevr. I. Postma,

Schoonmaakploegen
Het schoonhouden van ons Mattheüshûs en van onze kerk is bepaald geen simpele zaak. Het schoonhouden gebeurt door vrijwilligers en wel in twee groepen. De één zorgt voor het parochiecentrum, de ander voor de kerk, beiden in “wisseldienst”. Pittig werk maar met perfect resultaat: u kunt rustig in uw zondagse kleren onze gebouwen binnengaan.