Werkveld & Werkgroepen

Diaconie

Caritas/Diaconie:
“Verhouding diaconie – Caritas”

Men definieert “Caritas” als volgt: “Het vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

Een verhaal

Vroeger werd de Caritas ook wel de “Armenzorg”genoemd.
De Caritas had de opdracht om daar, waar de geldelijke noden het grootst waren, bij te springen. In de loop der jaren is hier wel wat in veranderd. Verschillende instanties hebben het werk van de Caritas overgenomen. We denken daarbij aan het maatschappelijk werk.Door toepassing van de sociale wetgeving in ons land is er wat dat betreft heel wat verbeterd. Dat wil echter geenszins zeggen dat Caritas daarmee overbodig is geworden. INTEGENDEEL.
De Caritas geeft nu financiële ondersteuning aan maatschappelijke en initiatieve projecten etc.
Juist in deze tijd zijn de problemen in de gezinnen erg groot. Denken we daarbij aan de werkeloosheid, aan het toenemend aantal gescheiden gezinnen, aan ziekte. aan de veranderende opvatting over de zinsnede “het gezin is de hoeksteen van de samenleving”, aan het toenemend individualisme.
Daarnaast zijn zaken als het gebruik van verdovende middelen, veelvuldig gebruik van alcohol, het nuttigen van ongezond voedsel en dergelijke nu bepaald geen zaken, waar we als samenleving zo blij mee moeten zijn.
Denken we hierbij aak aan de mogelijkheden die men heden ten dage heeft om te kiezen uit de vele teevee programma’s: het consumptiegedrag blijft toenemen. Het samengaan van werkeloosheid, ziekte en scheidingen kan leiden tot grote financiële problemen.
Veel mensen komen niet allen in geestelijke nood door de steeds veranderende samenleving en de drang om daarbij aan te sluiten en in ieder geval geen “uitvaller” te willen zijn, maar evenzo in geldelijke nood door op den duur niet meer te kunnen beantwoorden aan de behoeften.
Denken we in dit kader bijvoorbeeld ook aan de soms zeer agressieve benadering door postorderbedrijven, 06-lijnen, aan de sekslijnen en aan de verdovende middelen.

Vanuit diaconaal oogpunt bezien is het belangrijk om kritisch te zijn met betrekking tot het consumptiegedrag. Zowel met betrekking tot de mate waarin men consumeert, als  met betrekking tot de kwaliteit van het geconsumeerde. Zoals aan vormen van kritisch bankieren, zuivere koffie en chocola en de Solidaridad-campagne over “rechte bananen”. Bij de diaconie gaat het immers niet om liefdadigheid, die afhankelijkheid in stand houdt, maar juist om gerechtigheid, gebaseerd op naastenliefde.

Werkwijze:

De Caritas/Diaconie kan de huidige maatschappelijk problemen niet alleen ondervangen en heeft daarom de krachten gebundeld met andere maatschappelijke organisaties. Zo hebben de gezamenlijke kerken in Joure in 2006 de krachten gebundeld en de Diaconale werkgroep Solidair Joure opgericht. In 2009 zijn alle kerken in de oude gemeente Skarsterlân hiervan lid geworden en op 31 augustus 2009 is dit door een notariële akte bekrachtigd en is de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân gestart. Activiteiten Zijn: voedselbank, kledingbank, computerproject, Kerstpakkettenactie en stille hulp. Miks Welzijn is hierbij nauw betrokken. Solidair Friesland heeft hierbij ondersteund. Tevens is de Caritas/Diaconie lid van VerSUS (Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Skarsterlân.  De leden van de Caritas/Diaconie hebben bestuursfuncties in bovengenoemde groepen, zodat  de plaatselijke noden goed in beeld zijn en er adequaat geholpen kan worden. De leden van de overleggroep diaconie doen actief mee aan plaatselijke acties middels het project “kanskaart” van VerSus. Hiermee probeert men de doelgroep te motiveren om gebruik te maken van beschikbare middelen/voorzieningen.

De werkgroep Caritas/Diaconie komt 4 x per jaar bij elkaar, waarvan 2 x met de gehele overleggroep. Bij eenmalige acties (o.a. 2016 Scheepsmaatjesproject) en calamiteiten overlegt men op ad-hoc basis. Met de andere kerken in Joure wordt 1 keer per jaar afgestemd.

In het verleden was de Caritas/Diaconie betrokken bij activiteiten rond het AZC. Nu er geen AZC meer in Joure is, is de noodzaak er niet meer. Wel worden o.a. via de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân vluchtelingen met een status geholpen.

Caritas/Diaconie richt zich niet alleen op parochianen. Via de genoemde samenwerking worden alle mensen geholpen die een beroep doen op boven genoemde groepen.

Sinds 1 januari 2017 zijn de 7 diaconieën /PCI’s samen gegaan en heeft de Christoffel parochie een PCI (Parochiële Caritas Instelling). Alle 7 locaties van de Christoffel parochie hebben een werkgroep Caritas/Diaconie (zie ook het organigram dat bij het algemene deel van de Christoffel parochie staat) en zijn vertegenwoordigt in de Raad van Advies van de PCI.

Via het parochieblad en de website probeert de Caritas/Diaconie bekendheid te geven in de parochie.

Overleggroep Caritas/Diaconie:

De werkgroep Caritas/Diaconie heeft in het geheel zitting in de overleggroep Diaconie. De overleggroep heeft een dagelijks bestuur, dat zich onder meer bezighoudt met de coördinatie van en het overleg tussen de volgende werkgroepen: werkgroep Caritas/Diaconie, werkgroep Steunpunt, de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), team geestelijke zorg, ziekengroep en de werkgroep Lourdes. Een afgevaardigde vertegenwoordigd de overleggroep in de locatieraad. Van 2009 t/m 2017 was Tineke Swart afgevaardigde. De termijn van maximaal 8 jaar is verstreken en is er nu een vacature.
De werkgroep Caritas/Diaconie  hoopt, samen met de andere werkgroepen die participeren in de overleggroep Caritas/Diaconie gestalte te kunnen geven aan haar diaconale opdracht.
Deze opdracht houdt op de 1ste plaats in dat we ons dienstbaar maken ten opzichte van onze naaste.

Momenteel hebben zitting in de werkgroep Caritas/Diaconie:
Naam: Anna Teuben-Bokma,
Adres: Scheen 26, 8501 HG  Joure
Telefoonnummer: 0513-416512
E-mailadres: teubenbokma@planet.nl ,
Functie: voorzitter en penningmeester. Tevens voorzitter van de PCI van de Christoffelparochie
Bisschoppelijke benoeming van 11 november 1999 tot heden.

Naam: Mient Raap
Adres: Harddraversweg 12a, 8501 CM  Joure
Telefoonnummer: 0513-417462/06 – 23817723
E-mailadres: m.raap@home.nl
Functie: Secretaris. Tevens lid Raad van Advies van de PCI, Beleidsgroep Solidair Friesland, VerSUS en Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.
Bisschoppelijke benoeming van 1 oktober 1992 t/m 1 januari 2017.

Naam: Tineke Swart-De jong
Adres: Uilke Boonstrastraat 4, 8501 EB  Joure
Telefoonnummer: 0513- 13213,
E-mailadres: ajswart@home.nl
Functie: lid. Coördinator ouderenzondag en vertegenwoordigt de overleggroep tot 1 januari 2018 in de locatieraad.
Bisschoppelijke benoeming van 1 september 2007 t/m 1 januari 2017.

Naam: Hans Krist
Adres: Hettebaes 16, 8501 RH  Joure
Telefoonnummer: 06-11450410
E-mailadres: pedrojk@hetnet.nl
Functie: lid. Tevens coördinator van de voedselbank van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

Mient Raap, secretaris

                              ______________________________________

Wijkopbouw

Onze kerkgemeenschap is onderverdeeld in 47 wijken.

In de meeste wijken is een wijkcontactpersoon die zijn/haar wijk, daar waar mogelijk, vertegenwoordigd namens onze kerkgemeenschap. Het doel is het omzien naar elkaar als gelovigen gestalte te geven en aandacht te schenken aan belangrijke levensmomenten van katholieke wijkgenoten. De wijkcontact-personen worden ondersteund door de bestuursleden van de wijkenorganisatie.

2 Keer per jaar komen de wijkcontactpersonen en de leden van de wijkenorganisatie in een gezamenlijke bijeenkomst bij elkaar.

___________________________________________________________________

Ziekengroep

Doel:
De ziekengroep stelt zich ten doel het bezoeken van zieken in een verpleeg- en verzorgingshuis.

Werkwijze:
De wijkcontactpersonen worden ingeschakeld bij het bezoeken van zieken in hun wijk.
Bij verhindering of als er geen wijkcontactpersoon is wordt de ziekengroep ingeschakeld.
De ziekmeldingen komen via verschillende bronnen binnen bij de coördinator van de ziekengroep of bij de pastor. Naam en telefoonnummer staan vermeld in het parochieblad.
Bij opname in een ziekenhuis kan de betreffende wijkcontactpersoon zorgen voor een kaartje o.i.d.
Bij tijdelijke opname in een verpleeghuis, bijvoorbeeld voor revalidatie, kan de betreffende wijkcontactpersoon een bezoekje brengen of een kaartje sturen.
Met bloemenmagazijn Suurmeijer en met groente speciaalzaak De Cranberry is afgesproken dat men daar een kleine attentie kan halen voor het ziekenbezoek. Dit wordt dan gedeclareerd.

Bij definitieve opname in verpleeghuis de Flecke in Joure worden de parochianen minimaal 2 x per jaar bezocht door een lid van de ziekengroep.
Familie, vrienden en bekenden van bewoners van St. Theresia en Vegelin State worden vriendelijk verzocht bij ziekte dit door te geven, zodat ook zij bezocht kunnen worden.

Wanneer er parochianen uit een andere parochie tijdelijk opgenomen zijn in een verpleeghuis in Joure nemen wij aan dat ze bezoek krijgen vanuit de eigen parochie. Zo niet, dan bezoekt een lid van onze ziekengroep deze mensen. Bij definitieve opname worden ze bezocht door een lid van onze ziekengroep.

Er is altijd overleg mogelijk met de pastor. Deze kan dan ook besluiten om zelf op bezoek te gaan.

De coördinator houdt een logboek bij.

De werkgroep:
De werkgroep heeft 4 leden. Ze bezoeken de zieken in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Joure. Indien gewenst bezoeken ze, eventueel op verzoek van de wijkcontactpersoon, ook mensen thuis.

Zolang er nog mensen
vreugde delen
en moeheid en lijden
samen verslaan,
zolang is er nog hoop.

Adressen werkgroep leden:

Naam: Marion Drijver
Adres: EA Borgerstraat 52
Postcode en plaats: 8501 NG Joure
Telefoonnummer: 0513 – 412172/06 – 44864213
E-mailadres: mariondrijver@outlook.com
Functie: coördinator/contactpersoon

Naam: Ineke Hettinga
Adres: Overspitting 42
Postcode en plaats: 8501 PJ Joure
Telefoonnummer: 0513 – 411760
E-mailadres: koosineke@hotmail.com
Functie: lid werkgroep

Naam: Ity IJntema
Adres: G. Knolweg 33a
Postcode en plaats: 8501 MJ Joure
Telefoonnummer: 0513 – 412694
E-mailadres: ityijntema@hotmail.com
Functie: lid werkgroep

Naam: Baukje Terwisscha van Scheltinga
Adres: Fok 2
Postcode en plaats: 8502 AH Joure
Telefoonnummer: 0513 – 436487
E-mailadres: baukje.tvs@hetnet.nl
Functie: lid werkgroep

Tijdelijk eerst-aanspreekbare pastor voor locatie Joure:
Pastor Annie Schothorst-Vos
Midstraat 110
8501 AV Joure
E-mailadres: pastorschothorst@dechristoffel.nl
Telefoonnummer: 06-19519135 (niet op vrijdag)

De werkgroep leden hebben met de volgende (werk) groepen overleg:

Coördinator/contactpersoon:
– Ziekengroep (2 x per jaar)
– Wijkenorganisatie (4 à 5 x per jaar)
– Overleggroep Diaconie (2 x per jaar)
– Werkgroep Steunpunt (5 x per jaar)

Werkgroep lid:
– Ziekengroep (2 x per jaar)

Pastor Annie Schothorst-Vos woont, voor zover mogelijk, het overleg bij.

_____________________________________________________________