Werkveld & Werkgroepen

WERKVELD CARITAS / DIACONIE

De Parochiële Caritas Instelling van onze geloofsgemeenschap is in 2015, samen met andere PCI’s en werkgroepen van de zeven voormalige parochies in Zuidwest Friesland, gefuseerd tot één nieuwe Parochiële Caritas Instelling voor het gehele gebied van onze parochie H. Christoffel. Deze instelling is verantwoording schuldig aan de bisschop. Daarnaast hebben de locaties zelf een werkgroep caritas/diaconie, die zelfstandig werken. In 2001 is de VOM-groep ontstaan, opgericht door pastoor Henk Nota (vrede, ontwikkeling, missie). Onder de caritas/diaconie valt ook de Lidwinagroep (opgericht 1922), die gesplitst is in een ziekenbezoekgroep en rouw-verwerkingsgroep. Verder vallen onder dit werkveld de activiteiten van de missionaire groepen; deze groepen opereren zelfstandig.

 • eerst-aanspreekbare pastor: pastor R. Hoogma
 • coördinator PCI: Hubert de Lange, hpmdelange@home.nl
 • VOM groep: Ellie Kramer-Dijkstra, ellie05kd@kpnmail.nl
 • Lidwinagroep/bezoekers: R. Witteveen de Buffer 1, tel: 0513-431777 / 06-10675820   email: riekiewitteveen@live.nl
 • Lidwinagroep/rouwverwerking: Mientje v.d. Meer-Doedel, tel. 0513-431427
 • Stichting Jetty van Aalsum: Akke Steneker-Zwaga, tel. 0513-432179

 

St. LIdwinavereniging 1932
St. Lidwinavereniging 1932

Achter v.l.n.r.:

Fr. Resing, Trijntje Romkes-de Vreeze, onbekend, Elisabeth galama-Deelstra.

Vooraan v.l.n.r.:

Kapelaan Vlaskamp, Aukje de Jong-Galema, pastoor Bentla, Geertruida Huitema-Kingma en Martha Bouwhuis-Eiling

Bron: parochiearchiefWERKVELD CATECHESE EN JONGERENWERK

De catechese op school (groepen 4 tot de 1e. communie, 7 en 8) wordt gegeven door de pastoor/pastor. De inhoudelijke catechese  op school wordt gegeven door de leerkrachten welke op hun beurt worden begeleid door een districtscatecheet of identiteitsbegeleider. De werkgroep 1e Communie van de locatie doet de voorbereiding van de kinderen voor hun 1e communie.

De catechese aan jongeren tussen 12 en 15 jaar wordt begeleidt door de coördinator, die op haar beurt wordt bijgestaan door een werkgroep en gastouders. In het laatste jaar worden de jongeren voorbereid op het sacrament van het vormsel. Voor jongeren van 16-18 jaar zijn er gespreksgroepen.

 • eerst-aanspreekbare pastor: Annie Schothorst-Vos
 • verantwoordelijke pastores (2e. lijn): pastor R. Hoogma
 • coördinator: Annie Schothorst-Vos
 • werkgroep 1e. communie: Liesbeth Brinksma, pieteranne@hetnet.nl
 • werkgroep jongeren 12-15 jaar: vacant
 • werkgroep jongeren 16-18 jaar: vacant


WERKVELD OECUMENE

Hieronder vallen alle contacten met kerken van alle gezindten binnen de voormalige gemeente Doniawerstal. Zij vormen samen de Raad van Kerken Doniawerstal. Voorheen had St. Nicolaasga zelf nog een eigen Convent van Kerken maar de samenwerking van de verschillende kerken binnen de PKN hebben ertoe geleid dat deze overbodig werd. Er is thans een intensief contact met de PKN en worden verschillende oecumenische vieringen gehouden, al dan niet in samenwerking met de Raad van Kerken.

 • verantwoordelijke pastor: pastoor H. Nota
 • secretaris van de Raad van Kerken is: ds. Aart Velhuizen uit Langweer, correspondentieadres is: Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga.


WERKVELD LITURGIE

Hieronder vallen de werkgroepen kinderwoorddiensten en gezinsvieringen, alsmede  de bloemschikkers, corveegroep, kosters, lectoren, acolieten, koren, organisten en de (binnen) kerststalgroep. Terugkoppeling naar de locatieraad gebeurd door de coördinator liturgie. Alle werkgroepen die te maken hebben met liturgie  hebben een afgevaardigde in het Liturgisch Beraad. Dit is een overlegorgaan voor alle locaties binnen de parochie
H. Christoffel , die de roostering verzorgt. Ieder jaar in het begin van de maand oktober worden samen  alle bijzondere vieringen, zoals 1e. communie, H. Vormsel, oecumene en bijzonderheden vastgesteld voor het nieuwe jaar.

 • eerst-aanspreekbare pastor: Annie Schothorst
 • verantwoordelijke pastor (2e. lijn): pastor R. Hoogma
 • coördinator: Matty Meijer-Hooghiemstra: peter-mattymeijer@ziggo.nl
 • werkgroep kostersgilde: Riekie Witteveen-Arink, riekiewitteveen@live.nl
 • werkgroep acolieten en lectoren: Matty Meijer-Hooghiemstra, peter-mattymeijer@ziggo.nl
 • werkgroep bloemengilde: Bettie Feenstra, theoenbettie@hotmail.com
 • liturgisch roosterberaad: Matty Meijer-Hooghiemstra, peter-mattymeijer@ziggo.nl
 • organisten: Jan Steven Wuite: janstevenwuite@kpnplanet.nl


WERKGROEP BESTUUR EN COMMUNICATIE

Het werkveld bestuur en communicatie is ingesteld bij de opmaak van het pastoraal beleidsplan in juni 2012. Onder dit werkveld vallen de bestuurlijke activiteiten, de locatie vergaderingen, het parochieblad, de website, externe contacten, het secretariaat en de werkgroep kerkbalans. In locaties waarin bezoekersgroepen actief zijn valt gemeenschapsopbouw onder het werkveld Caritas en Diaconie en onder de eerst-aanspreekbare pastor. In alle andere gevallen valt het werkveld gemeenschapsopbouw onder het werkveld bestuur en communicatie.

 • verantwoordelijke pastor: pastor R. Hoogma
 • coördinator kerkbalans: Dirk Hylkema, d.s.hylkema@home.nl
 • parochieblad: Matty Meijer-Hooghiemstra, peter-mattymeijer@ziggo.nl
 • locatie secretariaat: