Actueel

Eerste communie

Dit jaar hebben we vanuit de H. Ludgeruskerk een communicantje. Wianne Draayer zal op 16 juni as. voor de eerste Heilige Communie gaan.Kerk open

In de maanden juni t/m september is de kerk 6 dagen per week open van 10-16 uur.Zondag 5 november – Viering Bloemengilde

De viering van zondag 5 november om 10:00 uur in de St. Ludgeruskerk te Balk wordt door ons eigen Bloemen-gilde ingevuld. Het thema is “HERFST”

In deze viering worden zij muzikaal door het Themakoor ondersteund, waarbij Carla Maffioletti (sopraan bekend van André Rieu) samen met onze dirigent Marco Rypma (tenor) een gastoptreden ten gehore geven.

themakoor

Warm aanbevolen en van harte welkom !!! Zondag 5 november om 10:00 uur.

 

Gezocht!!

Enthousiaste zangers & zangeressen voor het: Thema-koor St. Ludgeruskerk in Balk

Wij zijn een gemengd koor van ongeveer 15 leden met een veelzijdig, meerstemmig repertoire. Wij werken eens in de 4 á 5 weken mee aan een viering;

Wekelijks is er op donderdag-avond repetitie in het Ludgeruszaaltje achter de kerk.
Voor opgave & info: Tinus Mous 0514-6038691e Heilige Communie en Vormsel vieringen 2017

Op dinsdag 4 oktober 2016, zijn de data voor de 1e. Communie en het H. Vormsel voor het jaar 2017 vastgesteld.

Voor Balk is dat voor de 1e Heilige Communie 11 juni geworden. Voorganger is dan pastor P. Huiting.
In de locaties Balk is in 2017 geen toediening van het Vormsel.

Het overzicht van alle Eerste Heilige Communie- en Vormsel vieringen in de Heilige Christoffelparochie vind u onder Agenda

 Dankbaar

Bij een herdenking behoort ook dankbaarheid. Dankbaarheid jegens de personen die op het kerkhof zijn begraven en die een deel van ons leven zijn geweest, maar ook dankbaarheid naar degenen die zorgdragen voor het kerkhof. In Balk is een groot team van vrijwilligers werkzaam die zorgen dat het kerkhof er altijd keurig netjes onderhouden uit ziet. Zij verzorgen met accuratesse en plezier het onderhoud aan graven, paden en het groen.  In de loop der jaren zijn dat steeds wisselende personen geweest. De huidige vrijwilligersgroep bestaat momenteel uit 11 personen. Deze groep harde werkers willen we als bestuur en locatieraad van harte dankzeggen voor hun bereidheid om altijd maar weer paraat te staan en hun werk te doen. Omdat het noemen van namen altijd gevaarlijk is, want voordat je het weet vergeet je iemand, is er langs deze weg een welgemeend algemeen “Dank je wel”. Jullie medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

namens het locatiebestuur, pastoor H. NotaHerdenkingsviering 100 jaar kerkhof

Aan de parochianen van de locatie Balk, familieleden, grafgerechtigden en andere geïnteresseerden.

Op zondag 6 november a.s. wordt in een plechtige en bijzondere (eucharistie)viering het feit herdacht dat in de voormalige parochie H. Ludgerus te Balk een eigen RK begraafplaats werd opgericht. Daartoe werd reeds in 1915 een stuk grond achter de kerk  aangekocht en geschikt gemaakt voor het begraven van personen. In 1916 werd het werk afgesloten en het kerkhof werd in de maand april 1916 ingewijd door deken B. Veldhuijsen van Sneek.

De muzikale  begeleiding in de viering wordt verzorgd door het Korps Euphonia  uit Bakhuizen. Verder verlenen de werkgroep Allerzielen en de leden van de locatieraad hun medewerking. Voorganger is pastoor H. Nota.  Ná afloop van de viering, die om 10.00 begint, zal een rondgang over het kerkhof worden gemaakt. Ook hier zal het korps ons begeleiden.

U bent allen van harte uitgenodigd bij deze herdenkingsviering aanwezig te zijn.Eerste Heilige Communie 2017

 

Op dinsdag 4 oktober heeft het Liturgisch Beraad de data voor de 1e. Communie en het H. Vormsel voor het jaar 2017 vastgesteld.

Voor Balk is de datum voor de 1e Communie vastgelegd op: zaterdag 11 juni 2017
Pastor P. Huiting zal dan voorganger zijn.

Het Heilig Vormsel zal in 2017 niet worden toegediend.

 

 Oprichting locatieraad

Locatieraad Balk, 2016
De locatieraad in haar eerste zitting: v.l.n.r.: Cees Schellens, Aafke Veldman, Annemieke van den Bogert, pastoor Nota, pastor Huiting en Rinke Huitema. De foto is gemaakt door de eveneens aanwezige Sietse Veldman.

Op maandagavond 11 januari j.l. vond in de Ludgeruszaal bij de kerk in Balk de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe locatieraad. Aanwezig waren: Annemieke van den Bogerd, Aafke Veldman, Sietse Veldman, Cees Schellens, Rinke Huitema, pastor Huiting en pastoor Nota.
Na welkom en een rondje voorstellen weren de diverse werkvelden besproken. Wat is er georganiseerd en wat ontbreekt. Wie zijn de coördinatoren?  Vast staat dat twee werkvelden nog niet zijn bezet, namelijk de liturgie en de diaconie.  Wie durft dit aan?

Bij de bouwzaken is besloten dat de buitenkant van de pastorie een verfbeurt krijgt. Uit de offertes is een schilder gevonden en de opdracht zal binnenkort worden gegeven. ook de serre en de garage zullen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn al verschillende zaken aangepakt: nieuw pad  met verlichting van straat naar achterzijde kerk, nieuw sleutelplan, scheiding van kerk en pastorie en er is een dakje geplaatst op het urinoir achter.

Er is ook besloten dat de kerk een automatisch luidend angelusklokje gaat krijgen. Uit de offertes zal een keuze worden gemaakt. Dit alles met dien verstande dat het luiden van de drie klokken wél handmatig kan blijven gebeuren.  De kosten hiervoor worden gedragen uit een legaat van mevrouw  B. Mulder-Bruinsma. Rinke Huitema beheert de gebouwen, Aafke Veldman het secretariaat van de locatie, Annemieke van den Bogert blijft budgethouder, voorlopig geassisteerd door Cees Schellens en pastoor Nota blijft dit jaar nog tijdelijk voorzitter. Sietse Veldman was vanavond uitgenodigd om de gang van zaken van het kerkhof, waarvan hij beheerder is en blijft, de revue te laten passeren. Pastor Huiting is eerst-aanspreekbare pastor voor het pastoraat. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst  en voor regelmatige bijeenkomsten (3e. maandag van de maand). Het was een goede vergadering in een positieve sfeer. Dank aan alle aanwezigen.

 

Pastoor H. Nota