Werkveld & Werkgroepen

Diaconie

 

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) en locale Diaconie

Onze parochie heeft een Parochiële Caritas Instelling  (P.C.I.)  en daarnaast heeft ieder locale geloofsgemeenschap werkgroepen die vallen onder Diaconie. Daarbij kunt u denken aan de werkgroepen Ziekenbezoekgroep en Steunpunt (die rouwenden bezoekt).Wijkcontactpersonen of parochianen die omzien naar iemand: ook dat is diaconaal werk. De P.C.I. is een organisatie die mensen in (financiële) nood helpt. Die hulp geven ze zowel aan katholieken als niet-katholieken binnen de grenzen van onze parochie.
Op projectbasis kunnen ze ook locale Diaconie groepen financieel ondersteunen.
Men definieert Caritas als volgt: ‘Het vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid’.
Vroeger werd de Caritas ook wel de ‘Armenzorg’ genoemd. De Caritas had de opdracht om daar, waar de geldelijke noden het grootst waren, bij te springen. In de loop der jaren is hier wel wat in veranderd. Verschillende instanties hebben het werk van de Caritas overgenomen. We denken daarbij aan het maatschappelijk werk en door toepassing van de sociale wetgeving in ons land is er wat dat betreft heel wat verbeterd. Dat wil echter geenszins zeggen dat Caritas daarmee overbodig is geworden. Veel mensen komen op de een of andere manier toch in de knel.
Via het parochieblad en de website (zie hoofdpagina van deze website) geeft de P.C.I. bekendheid aan haar werkzaamheden binnen de parochie.

Voor (hulp)vragen kunt u mailen naar: secretariaatpci@dechristoffel.nl of bellen met
voorzitter Durk Haarsma: 06-13204741

Iedere locatie heeft een contactpersoon voor de P.C.I. Voor Joure is er momenteel een vacature.

Diaconale werkgroep Solidair Joure

In Joure hebben de gezamenlijke kerken in 2006 de krachten gebundeld en de Diaconale werkgroep Solidair Joure opgericht. In 2009 zijn alle kerken in de oude gemeente Skarsterlân hiervan lid geworden en op 31 augustus 2009 is dit door een notariële akte bekrachtigd en is de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân gestart.
Activiteiten zijn: voedselbank, kledingbank, computerproject, Kerstpakkettenactie en stille hulp. Miks Welzijn was hierbij nauw betrokken. Solidair Friesland heeft hierbij ondersteund. Tevens is de Caritas/Diaconie lid van VerSUS (Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Skarsterlân).

Contactpersoon: Piet Koen
email: pietkoen@live.nl

 

Wijkopbouw

Het doel is omzien naar elkaar en elkaar aandacht geven op belangrijke levensmomenten.
Onze geloofsgemeenschap is onderverdeeld in 49 wijken. Hiervan zijn er 9 “buitenwijken”, liggend buiten de dorpskern. Het streven is dat elke wijk wordt vertegenwoordigd door een wijkcontactpersoon. De wijkcontactpersoon fungeert als aanspreekpunt. Daar waar mogelijk vervult hij/zij taken namens onze geloofsgemeenschap. De wijkcontactpersoon draagt bij aan het geheel van de geloofsgemeenschap H. Mattheus door signalen die hij/zij in het werk als wijkcontactpersoon opvangt door te geven. Zo zorgt hij/zij ervoor dat parochianen gekend en gehoord worden en dat de geloofsgemeenschap in haar beleid kan aansluiten bij wat in de geloofsgemeenschap leeft.
De wijkcontactpersoon schenkt aandacht aan belangrijke levensmomenten van wijkgenoten door het sturen van een kaartje en of het bezorgen van een attentie. Dit gebeurt o.a. bij:
nieuw ingekomen parochianen, geboorte (indien de parochie een geboortekaartje heeft ontvangen), Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, 50-jarig huwelijksjubileum, kerst (parochianen van 85 jaar en ouder) en wanneer een parochiaan de leeftijd van 90 jaar bereikt
en bij ziekte (in overleg met ziekengroep).

De werkgroep wijkenorganisatie/wijkenraad

Op dit moment is er in 34 wijken een wijkcontactpersoon actief, er zijn dus nog vacatures. In de meeste wijken bezorgt de wijkcontactpersoon maandelijks het parochieblad. In de buitenwijken wordt dit per post verzonden. In sommige wijken is hiervoor een andere vrijwilliger beschikbaar. Dit geldt ook voor het rondbrengen en ophalen van de kerkbalans ieder jaar. De wijkcontactpersonen worden ondersteund door de bestuursleden van de werkgroep en vormen samen de wijkenraad die 2 keer per jaar samen komen. De werkgroep bestaat uit:

Voorzitter:

Secretaris:

Contactpersoon ziekengroep: Marion Drijver

Lid:

 

Zieken-bezoekgroep.

Doel:

De zieken-bezoekgroep stelt zich ten doel het bezoeken van zieken thuis of in een woonzorgcentrum.

Werkwijze:

De wijkcontactpersonen worden ingeschakeld bij het bezoeken van zieken in hun wijk. Bij verhindering of als er geen wijkcontactpersoon is wordt de zieken-bezoekgroep ingeschakeld.

De ziekmeldingen komen via verschillende bronnen binnen bij de coördinator van de zieken-bezoekgroep of bij de pastor. Contact mogelijkheden staan vermeld in het parochieblad.

Bij opname in een ziekenhuis kan de betreffende wijkcontactpersoon zorgen voor een kaartje o.i.d. Bij tijdelijke opname in de Flecke, bijvoorbeeld voor revalidatie, kan de betreffende wijkcontactpersoon een bezoekje brengen of een kaartje sturen. Bij definitieve opname in de Flecke in Joure worden de parochianen minimaal 2 x per jaar bezocht door een lid van de zieken-bezoekgroep. Dit is i.v.m. de wet op de privacy alleen nog mogelijk wanneer de zieken-bezoekgroep en ook de pastor een melding krijgt van opname van parochianen in de Flecke. Familie, vrienden en bekenden van bewoners van Sint Theresia en Vegelin State worden ook vriendelijk verzocht bij ziekte van een bewoner dit door te geven, zodat ook zij bezocht kunnen worden. Wanneer er parochianen uit een andere parochie tijdelijk opgenomen zijn in een woonzorgcentrum in Joure nemen wij aan dat ze bezoek krijgen vanuit de eigen parochie of locatie. Zo niet, dan is het mogelijk dat een lid van onze zieken-bezoekgroep deze mensen bezoekt. Bij definitieve opname, en als dat bij ons bekend is, dan worden ze bezocht door een lid van onze zieken-bezoekgroep.

Er is altijd overleg mogelijk met de pastor. Deze kan dan ook besluiten om zelf op bezoek te gaan.

De coördinator houdt een logboek bij.

De tweede zondag in september is “Nationale Ziekenzondag”. In samenwerking met de Zonnebloem wordt er dan extra aandacht besteed aan mensen die langdurig ziek zijn of op andere wijze een bloemetje verdienen.

 

Contactpersoon/coördinator:

-Marion Drijver.  Tel: 0513 412172/06 44864213  E-mail: mariondrijver@outlook.com

Werkgroep leden:

-Tineke Swart.

-Baukje Terwisscha van Scheltinga.

-Martha de Vries.

Zolang er nog mensen

vreugde  delen

en moeheid en lijden

samen verslaan,

zolang is er nog hoop.

Werkgroep Steunpunt

Coördinator:

Nienke Roukema Barte 18                       8502 CH Joure      0513-416424  nienkeroukema@home.nl

Werkgroep-leden:

Dinie v.d. Werf     Barte 5                         8502 CH Joure      0513-436793   dinyvdwerf@hotmail.com

Gerda Tadema    Woudfennen 12           8503 BA Joure        0513-412824   ger.fennen@hetnet.nl

Marion Drijver   E A Borgerstraat 52     8501 NG Joure       0513-412172    mariondrijver@outlook.com

 

 

Kosters

Het kosterswerk wordt gedaan door een team van vrijwilligers. De werkzaamheden voor de reguliere kerkdiensten worden per toerbeurt verzorgd. De koster van dienst staat vermeld in het parochieblad. Coördinator: Theo Nijholt, tel: 06 44334483

Lectoren

Deze groep bestaat uit een aantal mensen, die zich beschikbaar stellen voor het lezen van lezingen en voorbeden en het aankondigen van de gezangen in de vieringen.

Acolieten

De acolieten zijn in vieringen actief en worden begeleid door de koster.

Contactpersoon: Iris ten Wolde

Collectanten

Een bekende verschijning tijdens vele kerkdiensten is natuurlijk “de collectant”. Vanaf de preekstoel en via het parochieblad wordt bekend gemaakt waarvoor de collectes zijn bestemd.
Coördinator : Thijs Kramer

Bloemengroep: Flora pro Deo

Een aantal vrijwilligers verzorgt de bloemstukken in de kerk. Deze zijn aangepast aan de vieringen van het kerkelijk jaar. Ook voor een uitvaart of huwelijk is het mogelijk de bloemversieringen in de kerk te laten verzorgen.

Coördinator : Mien Mosterman

Schoonmaakploegen

Het schoonhouden van ons Mattheushûs en van onze kerk is bepaald geen simpele zaak. Het schoonhouden gebeurt door vrijwilligers en wel in twee groepen. De één zorgt voor het Mattheushûs, de ander voor de kerk, beiden in “wisseldienst”. Pittig werk maar met perfect resultaat, u kunt rustig in uw zondagse kleren onze gebouwen binnengaan.

Contactpersoon schoonmaak kerk: Annie de Jonge

Contactpersoon schoonmaak Mattheushûs: Baukje van Terwisscha van Scheltinga