Werkveld & Werkgroepen

Diaconie

Caritas/Diaconie:
“Verhouding diaconie – Caritas”

Men definieert “Caritas” als volgt: “Het vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

Een verhaal

Vroeger werd de Caritas ook wel de “Armenzorg”genoemd.
De Caritas had de opdracht om daar, waar de geldelijke noden het grootst waren, bij te springen. In de loop der jaren is hier wel wat in veranderd. Verschillende instanties hebben het werk van de Caritas overgenomen. We denken daarbij aan het maatschappelijk werk.Door toepassing van de sociale wetgeving in ons land is er wat dat betreft heel wat verbeterd. Dat wil echter geenszins zeggen dat Caritas daarmee overbodig is geworden. INTEGENDEEL.
De Caritas geeft nu financiële ondersteuning aan maatschappelijke en initiatieve projecten etc.
Juist in deze tijd zijn de problemen in de gezinnen erg groot. Denken we daarbij aan de werkeloosheid, aan het toenemend aantal gescheiden gezinnen, aan ziekte. aan de veranderende opvatting over de zinsnede “het gezin is de hoeksteen van de samenleving”, aan het toenemend individualisme.
Daarnaast zijn zaken als het gebruik van verdovende middelen, veelvuldig gebruik van alcohol, het nuttigen van ongezond voedsel en dergelijke nu bepaald geen zaken, waar we als samenleving zo blij mee moeten zijn.
Denken we hierbij aak aan de mogelijkheden die men heden ten dage heeft om te kiezen uit de vele teevee programma’s: het consumptiegedrag blijft toenemen. Het samengaan van werkeloosheid, ziekte en scheidingen kan leiden tot grote financiële problemen.
Veel mensen komen niet allen in geestelijke nood door de steeds veranderende samenleving en de drang om daarbij aan te sluiten en in ieder geval geen “uitvaller” te willen zijn, maar evenzo in geldelijke nood door op den duur niet meer te kunnen beantwoorden aan de behoeften.
Denken we in dit kader bijvoorbeeld ook aan de soms zeer agressieve benadering door postorderbedrijven, 06-lijnen, aan de sekslijnen en aan de verdovende middelen.

Vanuit diaconaal oogpunt bezien is het belangrijk om kritisch te zijn met betrekking tot het consumptiegedrag. Zowel met betrekking tot de mate waarin men consumeert, als  met betrekking tot de kwaliteit van het geconsumeerde. Zoals aan vormen van kritisch bankieren, zuivere koffie en chocola en de Solidaridad-campagne over “rechte bananen”. Bij de diaconie gaat het immers niet om liefdadigheid, die afhankelijkheid in stand houdt, maar juist om gerechtigheid, gebaseerd op naastenliefde.

Werkwijze:

De Caritas/Diaconie kan de huidige maatschappelijk problemen niet alleen ondervangen en heeft daarom de krachten gebundeld met andere maatschappelijke organisaties. Zo hebben de gezamenlijke kerken in Joure in 2006 de krachten gebundeld en de Diaconale werkgroep Solidair Joure opgericht. In 2009 zijn alle kerken in de oude gemeente Skarsterlân hiervan lid geworden en op 31 augustus 2009 is dit door een notariële akte bekrachtigd en is de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân gestart. Activiteiten Zijn: voedselbank, kledingbank, computerproject, Kerstpakkettenactie en stille hulp. Miks Welzijn is hierbij nauw betrokken. Solidair Friesland heeft hierbij ondersteund. Tevens is de Caritas/Diaconie lid van VerSUS (Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Skarsterlân.  De leden van de Caritas/Diaconie hebben bestuursfuncties in bovengenoemde groepen, zodat  de plaatselijke noden goed in beeld zijn en er adequaat geholpen kan worden. De leden van de overleggroep diaconie doen actief mee aan plaatselijke acties middels het project “kanskaart” van VerSus. Hiermee probeert men de doelgroep te motiveren om gebruik te maken van beschikbare middelen/voorzieningen.

De werkgroep Caritas/Diaconie komt 4 x per jaar bij elkaar, waarvan 2 x met de gehele overleggroep. Bij eenmalige acties (o.a. 2016 Scheepsmaatjesproject) en calamiteiten overlegt men op ad-hoc basis. Met de andere kerken in Joure wordt 1 keer per jaar afgestemd.

In het verleden was de Caritas/Diaconie betrokken bij activiteiten rond het AZC. Nu er geen AZC meer in Joure is, is de noodzaak er niet meer. Wel worden o.a. via de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân vluchtelingen met een status geholpen.

Caritas/Diaconie richt zich niet alleen op parochianen. Via de genoemde samenwerking worden alle mensen geholpen die een beroep doen op boven genoemde groepen.

Sinds 1 januari 2017 zijn de 7 diaconieën /PCI’s samen gegaan en heeft de Christoffel parochie een PCI (Parochiële Caritas Instelling). Alle 7 locaties van de Christoffel parochie hebben een werkgroep Caritas/Diaconie (zie ook het organigram dat bij het algemene deel van de Christoffel parochie staat) en zijn vertegenwoordigt in de Raad van Advies van de PCI.

Via het parochieblad en de website probeert de Caritas/Diaconie bekendheid te geven in de parochie.

Overleggroep Caritas/Diaconie:

De werkgroep Caritas/Diaconie heeft in het geheel zitting in de overleggroep Diaconie. De overleggroep heeft een dagelijks bestuur, dat zich onder meer bezighoudt met de coördinatie van en het overleg tussen de volgende werkgroepen: werkgroep Caritas/Diaconie, werkgroep Steunpunt, de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), team geestelijke zorg, ziekengroep en de werkgroep Lourdes.                                                                 Er bestaat een vacature binnen de locatie-raad als coördinator. De werkgroep Caritas/Diaconie  hoopt, samen met de andere werkgroepen die participeren in de overleggroep Caritas/Diaconie gestalte te kunnen geven aan haar diaconale opdracht.
Deze opdracht houdt op de 1ste plaats in dat we ons dienstbaar maken ten opzichte van onze naaste.

 

Naam: Hans Krist
Adres: Hettebaes 16, 8501 RH  Joure
Telefoonnummer: 06-11450410
E-mailadres: pedrojk@hetnet.nl
Functie: lid. Tevens coördinator van de voedselbank van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

_____________________________________

 

Wijkopbouw

 

Doel:

Het doel is als gelovigen gestalte te geven aan het omzien naar elkaar en aandacht te schenken aan belangrijke levensmomenten van katholieke wijkgenoten.

 

Werkwijze:

Onze geloofsgemeenschap is onderverdeeld in 49 wijken. Hiervan zijn er 9 “buitenwijken”, liggend buiten de dorpskern. Het streven is dat elke wijk wordt vertegenwoordigd door een wijkcontactpersoon.

De wijkcontactpersoon fungeert als aanspreekpunt. Daar waar mogelijk, vervult hij/zij taken namens onze geloofsgemeenschap.

De wijkcontactpersoon draagt bij aan het geheel van de geloofsgemeenschap H.Mattheüs door signalen die hij/zij in het werk als wijkcontactpersoon opvangt, door te geven.

Zo zorgt hij/zij ervoor, dat parochianen gekend en gehoord worden en dat de geloofsgemeenschap in haar beleid kan aansluiten bij wat in de geloofsgemeenschap leeft.

De wijkcontactpersoon schenkt aandacht aan belangrijke levensmomenten van wijkgenoten door het sturen van een kaartje en of het bezorgen van een attentie namens onze geloofsgemeenschap onder anderen bij:

nieuw ingekomen parochianen, geboorte (indien de parochie een geboortekaartje heeft ontvangen), Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, ziekte (in overleg met ziekengroep),

50-jarig huwelijksjubileum, kerst (parochianen van 85 jaar en ouder) en wanneer een parochiaan de leeftijd van 90 jaar bereikt.

 

De werkgroep:

Wijkenorganisatie en wijkenraad. Op dit moment is er in 34 wijken een wijkcontactpersoon actief. In de meeste wijken bezorgt de wijkcontactpersoon maandelijks het parochieblad.

In de buitenwijken wordt dit per post verzonden. In sommige wijken is hiervoor een andere vrijwilliger beschikbaar. Dit geldt ook voor het rondbrengen en ophalen van de kerkbalans ieder jaar.

De wijkcontactpersonen worden ondersteund door de bestuursleden van de wijkenorganisatie en vormen samen de wijkenraad die 2 keer per jaar in vergadering

bijeen komen. De voorzitter van de wijkenorganisatie is vertegenwoordigd in de locatieraad.

De wijkenorganisatie bestaat uit:

Regina Huitema (voorzitter)

Durkje van der Hoek (secretaris)

Marion Drijver (contactpersoon ziekengroep)

Henriëtte Jelsma

___________________________________________

 

Zieken-bezoekgroep.

 

Doel:

De zieken-bezoekgroep stelt zich ten doel het bezoeken van zieken thuis of in een woonzorgcentrum.

 

Werkwijze:

De wijkcontactpersonen worden ingeschakeld bij het bezoeken van zieken in hun wijk. Bij verhindering of als er geen wijkcontactpersoon is wordt de zieken-bezoekgroep ingeschakeld.

De ziekmeldingen komen via verschillende bronnen binnen bij de coördinator van de zieken-bezoekgroep of bij de pastor. Contact mogelijkheden staan vermeld in het parochieblad.

Bij opname in een ziekenhuis kan de betreffende wijkcontactpersoon zorgen voor een kaartje o.i.d. Bij tijdelijke opname in de Flecke, bijvoorbeeld voor revalidatie, kan de betreffende wijkcontactpersoon een bezoekje brengen of een kaartje sturen. Bij definitieve opname in de Flecke in Joure worden de parochianen minimaal 2 x per jaar bezocht door een lid van de zieken-bezoekgroep. Dit is i.v.m. de wet op de privacy alleen nog mogelijk wanneer de zieken-bezoekgroep en ook de pastor een melding krijgt van opname van parochianen in de Flecke. Familie, vrienden en bekenden van bewoners van Sint Theresia en Vegelin State worden ook vriendelijk verzocht bij ziekte van een bewoner dit door te geven, zodat ook zij bezocht kunnen worden. Wanneer er parochianen uit een andere parochie tijdelijk opgenomen zijn in een woonzorgcentrum in Joure nemen wij aan dat ze bezoek krijgen vanuit de eigen parochie of locatie. Zo niet, dan is het mogelijk dat een lid van onze zieken-bezoekgroep deze mensen bezoekt. Bij definitieve opname, en als dat bij ons bekend is, dan worden ze bezocht door een lid van onze zieken-bezoekgroep.

Er is altijd overleg mogelijk met de pastor. Deze kan dan ook besluiten om zelf op bezoek te gaan.

De coördinator houdt een logboek bij.

De tweede zondag in september is “Nationale Ziekenzondag”. In samenwerking met de Zonnebloem wordt er dan extra aandacht besteed aan mensen die langdurig ziek zijn of op andere wijze een bloemetje verdienen.

 

Contactpersoon/coördinator:

-Marion Drijver.  Tel: 0513 412172/06 44864213  E-mail: mariondrijver@outlook.com

Werkgroep leden:

-Tineke Swart.

-Baukje Terwisscha van Scheltinga.

-Martha de Vries.

Zolang er nog mensen

vreugde  delen

en moeheid en lijden

samen verslaan,

zolang is er nog hoop.

 

 

________________________________________________

 

Werkgroep Steunpunt.

Coördinator:

Nienke Roukema Barte 18                      8502 CH Joure      0513-416424  nienkeroukema@home.nl

Werkgroep-leden:

Dinie v.d. Werf     Barte 5                        8502 CH Joure      0513-436793  dinyvdwerf@hotmail.com

Gerda Tadema    Woudfennen 12         8503 BA Joure        0513-412824   ger.fennen@hetnet.nl

Marion Drijver   E A Borgerstraat 52   8501 NG Joure       0513-412172    mariondrijver@outlook.com

 

 

_________________________________________________