Heilige Christoffelparochie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam van de parochie

Heilige Christoffelparochie
Sint Nicolaasga
(Bisdom Groningen – Leeuwarden)

RSIN nummer (fiscaal nummer)

RSIN 8241.06.416

Contactgegevens

SECRETARIAAT:
Kerkstraat 12, 8521 JZ Sint Nicolaasga
Tel.: 0513 – 432237

Bestuurssamenstelling

Parochiebestuur Heilige Christoffelparochie bestaat uit 5 leden:

 • voorzitter
 • vicevoorzitter / secretaris
 • penningmeester
 • lid bouwzaken
 • lid begraafplaatsen

E-mailadres parochiesecretariaat: info@dechristoffel.nl

Doelstelling / visie

Doelstelling (missie) en visie komt uit het pastoraal beleidsplan van de H. Christoffelparochie (locaties Bakhuizen, Balk, Sloten, Woudsend, Lemmer, Joure en St. Nicolaasga) en is als volgt beschreven:

 • Missie
  Als christenen leven wij vanuit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Zijn leven is ons voorbeeld. Wij zijn van God uitgegaan en leven naar God toe. Zijn Geest die tot ons komt in het Woord en in de sacramenten inspireert ons en doet ons groeien in geloof en spiritualiteit. Wij weten ons gezonden om Gods liefde te verkondigen en uit te dragen in deze wereld en vanuit Gods liefde dienstbaar te zijn in onze samenleving.
 • Visie
  Het besef dat – in Christus – God al ons doen en laten draagt en Hij zal voltooien wat wij vol overgave beginnen, doet ons ontspannen en met vreugde omgaan met onze uitdagingen. Vanuit die grondhouding willen wij in onze geloofsgemeenschappen elkaar kennen, elkaar troosten, bemoedigen en uitdagen, en elkaars geloofs- en levensvragen delen. We willen bijdragen aan de leefbaarheid van onze samenleving.  We willen een gemeenschap zijn waar jongeren zich welkom weten en waar plaats is voor rust en bezinning.

  Wij verstaan onze zending als een gezamenlijke opdracht waar we vanuit gedeelde verantwoordelijkheid ieder onze bijdrage aan leveren. Iedere gedoopte gelovige heeft de zending ontvangen om vorm te geven aan zijn/haar geloven. Vanuit die zending dragen zij hun eigen geloofsgemeenschap. Pastores ondersteunen hen daarbij, inspireren hen en rusten hen daartoe toe.

Beleidsplan

Het beleidsplan ‘Kwetsbaar en hoopvol’ van ons bisdom Groningen-Leeuwarden zet de lijnen uit voor het bisdom voor 2011- 2020. Zowel pastoraal inhoudelijk als organisatorisch. In het beleidsplan worden de contouren daarvan aangegeven.

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid hanteert het parochiebestuur de Diocesane regelingen 2017 van het Bisdom Groningen – Leeuwarden.

 • Het parochiebestuur ontvangt geen vergoeding
 • Een eventuele beloning voor vrijwilligers blijft binnen de fiscale regeling

Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten

Elk jaar wordt er, op grond van het pastoraal beleidsplan van de H. Christoffelparochie, een werkplan (werkplanning & projecten) gemaakt waarin de doelen van dat jaar staan uitgewerkt. Deze werkplannen worden aan het eind van elk seizoen geëvalueerd. Op grond van die evaluatie worden de plannen voor het volgende werkjaar vastgesteld en uitgewerkt.

Voorgenomen bestedingen

ANBI cijfers 2021 begroting – Christoffelparochie

Financiële verantwoording

ANBI cijfers 2019 – Christoffelparochie

ANBI cijfers 2020 – ChristoffelparochieBIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR

De bijdrage aan Kerkbalans wordt voor de belasting beschouwd als een gift aan de parochie. Deze gift kan bij de belastingaangifte worden meegenomen als periodieke gift. Bij gewone giften geldt een drempelbedrag, maar als voor de gift aan de parochie een overeenkomst is gemaakt, dan is deze gift (de bijdrage voor Kerkbalans) volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. Dit noemt men een periodieke gift.

Voor meer informatie: BIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR.